PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 19 november 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst -- Eeuwigheidszondag
Voorganger(s): KW. Mw. Mathilde Meulensteen
Tekst(en): Lector: Psalm 46 en vg. Johannes 14: 1-10
Ouderling(en): Hr. Martijn van Sabben en lector Mw. Tineke Dagevos
Organist: Hr. Johan Huissen

Welkom

Aanvangslied Psalm 107: 1

1. Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis werd heen-geleid,
zal van zijn liefde spreken.

Votum en Groet

Voorganger: “De Heer is met u allen”
Gemeente: “Zijn vrede is met u”
Bemoediging: Onze Hulp….

Vervolg Psalm 107: 19,20
 
19. Wie nooddruft heeft, hij hope;
een herder is de Heer.
Hij doet de toekomst open,
hun leven neemt een keer.
Al wie het goede doet
zal zien en zich verheugen;
de waarheid spreekt voorgoed,
verstommen zal de leugen.

20. Wie wijs is, zal den Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

Drempelgebed

Lied 732: 1,2
 
1. Voor de toegewijden,
stillen in den lande
die van binnen brandden
met een heilig vuur,
danken wij u Heer.

2. Vaders die ons leidden,
moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!

Gedicht

Gedenken

De laatste kaars

Lied 730: 1,2,4
 
1. Heer, herinner u de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid.
2. Heer, herinner u hun luisterend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

4. Heer, wil ook mijn trooster wezen
draag mij, ken mij, zie mij aan.
Wees er om mijn ziel te lezen
in de lichtglans van uw naam.
Voed mij met herinneringen,
leer mij reizen door de pijn,
zo vertrouw ik: in uw Liefde
zal geen mens vergeten zijn.

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen

1e Schriftlezing door Lector: Psalm 46

Lied 816
 
1. Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

2. Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

3. Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.
  
2e Schriftlezing Johannes 14: 1-10
Lied 807
 
1. Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind

2. De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

3. De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen –
maar wie is onze weg?

4. De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.

5. Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

6. Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.
  
Overweging

Orgelspel

Lied 916 op de melodie van ‘nu daagt het in het Oosten’
 
1. Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat aan alle kant.

2. Eens komen alle paden
van lot en schuld, van dood,
bijeen in zijn genade,
voorbij aan alle nood.

3. Door God zijn wij omgeven
zoals wij hier bestaan.
In Hem zullen wij leven
en tot zijn feest ingaan.

Gebeden

Collecten

Slotlied 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God uw naam ter eer!

Kindernevendienst o.l.v. Daniëlle
Beamer: Hr. Willem Blaasse

Diaconie collecte bestemd voor algemene Diaconale doelen
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor de stookkosten.
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H.kinderen 

terug
 
-
meer
 
-
 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.