PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Beleidsplan 2021 - 2026 Beleidsplan 2021 - 2026
Beleidsplan  2021 – 2026

Protestantse Gemeente
te ‘s-Heer Hendrikskinderen


juli 2021

INHOUDSOPGAVE:

Hoofdstuk 1 : Inleiding                                                          p. 2
Hoofdstuk 2 : Profiel van de gemeente                                p. 3
Hoofdstuk 3 : Analyse en richtlijnen voor beleid                  p. 5
Hoofdstuk 4 : Kernpunten voor de komende jaren               p. 6
Hoofdstuk 5 :  Aandachtspunten voor de komen de jaren   p. 6
Hoofdstuk 6 : Conclusie en nawoord                                    p. 11

1. INLEIDING
Het beleidsplan 2021-2026 sluit bewust aan bij het beleidsplan 2016-2020, dat op zijn beurt voortborduurde op dat van 2010-2015. Er is in 2009 veel grondig bezinningswerk verzet, met advies en begeleiding van een gemeenteadviseur van het regionaal dienstencentrum van de Protestantse kerk, mw. J. Steeneveld en met uitvoerige inbreng van de verschillende werkgroepen in onze gemeente en tijdens een gemeenteavond. De toen uitgezette lijnen blijken nog steeds een goed kader te bieden. Wel maken de voortgaande geleidelijke krimp en vergrijzing van de gemeente op korte termijn op organisatorisch vlak herstructurering nodig, onder meer bestaande in (nauwere) samenwerking met naburige gemeenten. Gelukkig is met de bezinning en het overleg hierover een serieus begin gemaakt. Bij dit alles staat de praktische werkbaarheid voorop: van de toegenomen soepelheid van de Kerkorde zal dankbaar gebruik worden gemaakt. In die geest wil ook dit beleidsplan opgevat worden: een beleidsplan is zinvol, maar moet niet zoveel gewicht krijgen dat de kerkgemeente op een vereniging met statuten gaat lijken.

In dit beleidsplan wordt eerst een profiel geschetst van de gemeente. Dan volgt een korte weergave van de gemeentescans uit 2009 met de daaruit toen afgeleide richtlijnen voor beleid. Vervolgens gaat het over de gedachten die e.e.a. in 2015 en 2021 bij ons losmaakte. Tenslotte zal dat alles uitgewerkt worden naar de verschillende werkvelden in de gemeente.

2. PROFIEL VAN DE GEMEENTE

Geschiedenis:
Reeds vanaf de Middeleeuwen (12e/13e eeuw) is er een kerk in ’s-Heer Hendrikskinderen. Na de Reformatie in Zuid-Beveland (1572-1577)  duurde het tot 1646 voordat ‘s-Heer Hendrikskinderen een eigen predikant kon beroepen. Drie jaar later werd de gemeente in ‘s-Heer Hendrikskinderen volgens een synodaal besluit samengevoegd met die van de buurtschap Wissekerke. Zij beschikten toen samen over één predikant en twee kerkgebouwen. Het kerkje van Wissekerke dat op de plek van de begraafplaats aan de Oude Rijksweg stond, is in de loop van de 19e eeuw afgebroken. In 1805 moest ook de kerk in ‘s-Heer Hendrikskinderen afgebroken worden vanwege haar bouwvallige staat. Alleen een deel van de Middeleeuwse toren bleef toen staan. Hier werd een nieuwe zaalkerk tegenaan gebouwd die in 1807 in gebruik werd genomen. Bovenop de toren kwam een achtkant (“De Peperbus”).

De Afscheiding van de Hervormde Kerk in 1834 in Nederland is niet aan ‘s-Heer Hendrikskinderen voorbijgegaan. Zo ontstond er in 1836 ook in Goes een groep afgescheidenen. Deze zou later opgaan in de Gereformeerde Kerk van Goes. Hiertoe behoorden tevens de afgescheidenen/gereformeerden uit ‘s-Heer Hendrikskinderen. In 2001 gingen de Hervormde Gemeenten van ‘s-Heer Hendrikskinderen, Goes en Kloetinge samen op weg met de Gereformeerde Kerk van Goes. Dit resulteerde erin dat op 29 februari 2008 Hervormden en Gereformeerden in ons dorp weer één gemeente werden onder de naam: Protestantse Gemeente te ‘s-Heer Hendrikskinderen.

Op een aantal terreinen wordt samengewerkt met de naburige protestantse gemeenten: voor de catechese met Goes, voor het kerkblad Op Weg met Goes, Kloetinge en Wilhelminadorp. Tot maart 2019 was er een Raad van Kerken te Goes e.o. In de veranderende tijden zag die voor zichzelf geen beslissende rol meer in het  contact van de kerkgenootschappen in de omgeving. Diezelfde maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen leidden ertoe dat met enkele gemeenten in de buurt (Wolphaartsdijk, Kloetinge, Goes) overleg begon (en nog voortgaat) over hoe de samenwerking op verschillende terreinen geïntensiveerd kan worden. In ’s Heer Hendrikskinderen zelf is er altijd maar één kerk geweest. Deze staat midden in het dorp en geeft met haar karakteristieke toren een eigen gezicht aan het dorp. Geloofsgenoten van andere gezindten gaan in de meeste gevallen naar Goes.

Context:
Het dorp ’s Heer Hendrikskinderen behoort tot de gemeente Goes. Het is één van de kleine poeldorpen die in de Middeleeuwen (tweede helft 12e eeuw / eerste helft 13e eeuw) op Zuid-Beveland ontstaan zijn. Van oudsher was ’s Heer Hendrikskinderen een agrarisch dorp.

Met name vanaf de zestiger jaren heeft het dorp zich uitgebreid en zijn er relatief veel koopwoningen bijgebouwd. Na verschillende nieuwbouwprojecten in het verleden, waarvan één ook de pastorie (Floris de Voogdstraat 5) omvat, is er nu wederom nieuwbouw voorzien. In 2020 telde ’s Heer Hendrikskinderen volgens het bevolkingsregister 1155 inwoners verdeeld over ongeveer 490 woningen. Wat leeftijdsopbouw betreft, zijn de groepen 45-65 jaar en 65+ het ruimst vertegenwoordigd (samen meer dan de helft). (Bron: https://allecijfers.nl/buurt/s-heer-hendrikskinderen-goes/ - de site werkt met openbare gegevens van overheid en anderen). 

Qua voorzieningen heeft ’s Heer Hendrikskinderen een eigen peuterspeelzaal en een basisschool (De Poeljeugd) met ongeveer 75 leerlingen waar ook veel kinderen uit Goes-West naartoe gaan. Daarnaast heeft het dorp een multifunctioneel dorpshuis, het Heer Hendrikhuis, waarin tal van activiteiten voor jong en oud georganiseerd worden.
Verder heeft ’s Heer Hendrikskinderen een actieve korfbalvereniging, een tennisvereniging, een schietvereniging en een toneelvereniging. Twee andere actieve verenigingen op het dorp zijn de Oranjevereniging en de Vereniging Dorpsbelangen.

Een belangrijke dorpsactiviteit waaraan veel dorpsbewoners meewerken is de jaarlijkse rommelmarkt die door de plaatselijke Terre des Hommesvereniging georganiseerd wordt. Hiervoor stelt de kerk haar kerkgebouw en faciliteiten ter beschikking en wordt ieder jaar gecollecteerd. Verder zijn er vanuit de kerk goede contacten met basisschool De Poeljeugd. Eens in de twee jaar wordt er een dienst met de school georganiseerd. Recent is begonnen met een jaarlijks educatief bezoek van groep 5/6 aan de kerk.  
Daarnaast wordt er door de diaconie van onze gemeente samengewerkt met het Heer Hendrikshuis en de Vereniging Dorpsbelangen in de organisatie van een maaltijdproject: “‘s Heer Hendrikskinderen gaat aan tafel”.

Incidentele contacten zijn er met de toneelvereniging. Het kerkgebouw is al eens met succes gebruikt als expositieruimte voor plaatselijke kunstenaars.

Opbouw van de gemeente
Op 1 mei 2021 telt de Protestantse gemeente te ’s Heer Hendrikskinderen ongeveer 325 personen verdeeld over 184 huishoudens. In totaal zijn er 128 belijdende leden en 152 doopleden als zodanig geregistreerd. Qua leeftijdsopbouw ziet de gemeente er als volgt uit:

  0 - 25 jaar:    48   personen, d.i. 15 % (van het totale aantal)
26 - 45 jaar:    38   personen, d.i. 12 %
46 - 65 jaar:    91   personen, d.i. 28 %
66 jaar e.o.:    147 personen, d.i. 45 %

Gepensioneerden zijn dus ruim vertegenwoordigd in onze gemeente. De groep jonge kinderen (jonger dan 5 jaar) telt 1 kind, de groep in de lagere schoolleeftijd 11 kinderen, de middelbare schoolleeftijd is met 13 jongeren vertegenwoordigd, aan jongvolwassenen (tussen 19 en 30 jaar) tellen wij 36.

Roeping
Staande in een brede kerkelijke traditie rekent de gemeente zich tot het midden van de Protestantse kerk in Nederland. Zij verstaat haar roeping als volgt:

We willen als gemeenschap dienstbaar zijn aan het evangelie, het Woord dat God zelf door de dienst van mensen spreekt tot heel de wereld.
– We willen een open en herkenbare christelijke gemeenschap zijn die zich gedragen weet door de Bijbelse boodschap van geloof en liefde, van hoop en nieuw leven, van uitzien naar Gods koninkrijk.
Wij beseffen dat deze boodschap heel verschillend beleefd en geïnterpreteerd kan worden. Openheid en wederzijds respect zijn belangrijke voorwaarden zowel voor het onderlinge geloofsgesprek als voor de (geloofs)communicatie met anderen.
– We willen in navolging van Jezus Christus betrokken en dienend aanwezig zijn in de wereld dichtbij (de gemeente en het dorp) en verder weg (wereld en samenleving) en zo meewerken aan een wereld van vrede en recht, aan heelheid van de schepping.


3. ANALYSE EN RICHTLIJNEN VOOR BELEID VANUIT HET AFGELOPEN DECENNIUM

In 2009 is er aan de hand van de volgende kenmerken door kerkenraad en door gemeenteleden een gezondheidsscan gemaakt van onze gemeente:

1. Zij is bezield door geloof;
2. Zij richt de blik naar buiten;
3. Zij vraagt zich af: wat wil God hier en nu van ons?
4. Zij ziet de kosten van verandering en groei onder ogen en wil die opbrengen;
5. Zij functioneert als een gemeenschap;
6. Zij schept ruimte voor iedereen;
7. Zij beperkt zich tot een paar taken en doet die goed.

De drie eerstgenoemde kenmerken werden in onze gemeente als minder ontwikkeld beschouwd dan de vier laatstgenoemde. Het betreft de kenmerken die iets zeggen over het geloof van de gemeente.

Er werden twee hoofdlijnen van beleid genoemd, waarover in de verschillende werkgroepen van de gemeente is gesproken:
1. Als gemeente trachten te groeien in geloof, door verdieping en door beter te leren communiceren over geloven en wat ons beweegt, zowel onderling als naar buiten toe.
2. Als gemeente de blik naar buiten richten (dorp en wijdere samenleving), doorgaand op een al ingezette lijn. Een aandachtsterrein was de communicatie naar buiten toe, waarbij o.a. gedacht werd aan het opzetten van een website.

In 2021 constateerden we verschillende dingen:
  • zowel de gezondheidsscan als de hoofdlijnen van het beleid behielden hun waarde; de laatste in de zin van blijvende aandachtspunten; zo is de website, die er inmiddels is, natuurlijk een doorlopend project en in het contact met de Vereniging Dorpsbelangen zullen zich af en toe zeker kansen op nieuwe initiatieven voordoen.
  • de behoefte aan verdieping blijft leven in de gemeente. Gezocht moet worden naar vormen om daaraan tegemoet te komen: volwassenencatechese? andere gespreksgroepen, bijv. rond levensvragen als eenzaamheid, eindigheid?;
  • de vraag: wat wil God hier en nu van ons? (punt 3 gezondheidsscan en de uitwerking in de bovengenoemde twee hoofdlijnen van beleid) had al eerder nieuwe urgentie in het zicht van het versneld kleiner worden van de traditionele kerken, maar dit wordt in onze gemeente nu nog meer aan den lijve gevoeld; 
  • de activiteiten voor de jeugd worden zeer gewaardeerd, maar voor de catechese was in de afgelopen jaren weinig belangstelling; ‘verdieping’ zou ook kunnen betekenen dat jong en oud meer op elkaar betrokken worden – maar hoe? In elk geval betekent het dat gezocht moet blijven worden naar deuren die voor de jeugd opengezet kunnen worden naar de christelijke traditie.


4. KERNPUNTEN VOOR DE KOMENDE JAREN

1. De Protestantse gemeente te ’s-Heer Hendrikskinderen wil zelfstandig wekelijkse erediensten blijven verzorgen: om God te loven en elkaar te sterken in het geloof.
2. Zij wil een (even zwaar) accent blijven leggen op alle vormen van pastoraat: het meeleven met elkaar in goede en kwade tijden, een doordachte verdeling van taken tussen predikant en Taakgroep Pastoraat. De bijzondere verbondenheid die deze gemeente kenmerkt is iets om dankbaar te koesteren.
3. Het diaconaat moet even actief en initiatiefrijk kunnen blijven als in de afgelopen jaren. De actuele personele problemen vragen om een reorganisatie die dit mogelijk maakt (zie het volgende punt).
4. Om op deze hoofdzaken geconcentreerd te blijven wordt gezocht naar een organisatie die geen nodeloze (vergader)druk legt op een kleine groep Het is moeilijk ambtsdragers te vinden in onze kleine gemeente (met name de diaconie heeft hier momenteel last van, maar dit kan zomaar verschuiven naar ouderlingen of kerkrentmeesters). Tegelijk is er veel bereidheid vrijwilligerstaken te verrichten. Een oplossing die aan beide gegevens recht doet wordt gezocht in 1. een andere vergaderstructuur van kerkenraad en taakgroepen; 2. samenwerking met omliggende gemeenten, waardoor een deel van de bovengenoemde taken minder zwaar drukt op de vrijwilligers van onze gemeente. Op het moment van schrijven van dit beleidsplan is op het tweede punt een overleg met de gemeenten van Goes, Kloetinge, Wolphaartsdijk en (mogelijk) Wilhelminadorp geïnitieerd.


5. AANDACHTSPUNTEN VOOR DE KOMENDE JAREN

EREDIENSTEN

De wekelijkse eredienst en de grote feesten zijn voor onze gemeente vaste ankerpunten in de week en in het jaar: we worden in de ruimte gezet die God ons geeft (bij onderling zeer verschillende geloofsbeleving!), we zingen (graag!), we zien elkaar en proeven hoe het met ieder gaat. Hier klopt het hart van onze gemeente. Het koffiedrinken na de dienst (een of twee maal per maand) wordt ook als een wezenlijke vorm van gemeenschap ervaren. Het altijd doorgaan van de eredienst is natuurlijk meer dan zomaar “een aandachtspunt”: het is het leidend beginsel bij ons nadenken over de komende jaren.

Steeds meer mensen (zowel binnen als buiten de kerk) weten niet goed meer waarom en waartoe we de dingen doen zoals we ze doen in de liturgie: denk aan doop en avondmaal, de betekenis van de feesten en de voorbereidingstijd daarop, het gebruik van de verschillende gebeden. En dus: uitleggen, vertellen aan elkaar. Dat kan op verschillende momenten en in verschillende vormen zowel naar binnen als naar buiten toe.  
Een ander aandachtspunt is om de gemeenteleden inhoudelijk te betrekken bij de diensten. Dit willen we verwezenlijken op de volgende manieren:
- De Werkgroep Eigen Diensten verzorgt meerdere keren per jaar een dienst. Dit is een goed ingeburgerde traditie in onze gemeente.
- Jaarlijks is er een dienst in samenwerking met de jeugd.
- Elke twee jaar (of vaker indien mogelijk) is er een dienst in samenwerking met de school.
- De startzondag wordt georganiseerd in samenwerking met de kindernevendienst, jeugdkerk en de commissie eredienst.
- Bezien wordt of bepaalde bijzondere diensten samen met andere gemeenten kunnen worden gevierd (bij voorbeeld startzondag, Hemelvaart).
- Gemeenteleden kunnen een voorbede noteren in het voorbeden boek (dit ligt onder de toren). Weliswaar is hiervan weinig gebruik gemaakt (om voorbede wordt wel mondeling gevraagd), maar we kunnen het opnieuw onder de aandacht brengen.
- Tijdens gemeenteavonden kan er ook eens aandacht zijn voor de liturgie in de vieringen.
- Eens per jaar is er een groothuisbezoek, waar ook de eredienst onderwerp van gesprek kan zijn.


PASTORAAT

Als één van de sterke kanten van onze gemeente wordt genoemd het functioneren als  gemeenschap waarin wordt omgezien naar elkaar en waarin ruimte is voor iedereen. Of dat ook echt zo ervaren wordt, is iets om oor en oog voor te houden: er is een grote groep gemeenteleden waar weinig contact mee is. Soms wordt daarop geen prijs gesteld, maar regelmatig wordt contact naar aanleiding van een jubileum of verlies of ziekte juist zeer gewaardeerd. Juist in ons dorp is het belangrijk daarbij ook niet alleen op medegemeenteleden te letten.
Op pastoraal gebied gebeurt er het nodige om de gemeenschap te versterken. Er wordt huisbezoek aangeboden door bezoekmedewerkers, ouderlingen en predikant. Er is tweemaal per jaar een bijeenkomst van een Taakgroep Pastoraat, waarin ook aandacht is voor toerusting. Deze taakgroep is verder een netwerk van informatie: voor deelnemers is de drempel laag om elkaar en de predikant te allen tijde te wijzen op bepaalde situaties die aandacht verdienen.
Daarnaast is er één keer per jaar het groothuisbezoek waarvan de deelname de laatste jaren wel terugloopt. Te overwegen is op dit punt meer samen te werken met de gemeenten van Goes. Wolphaartsdijk en Kloetinge.
Verder is er relatief veel aandacht voor ouderen in onze gemeente zoals de paas- en kerstattenties en bloemengroet met verjaardagen en huwelijksjubilea.
De Open Deurkring heeft een laagdrempelig karakter en ook dat is pastoraal van belang.
Ook de tweejaarlijkse vrijwilligersavond en het maandelijkse koffiedrinken na de dienst bevorderen het onderlinge contact en de gastvrijheid.
Belangrijk blijft het oor en oog te houden voor de “witte vlekken” en “uithoeken” in het ledenbestand van de gemeente.

KERKRENTMEESTERS

Onderhoud kerkgebouw
Voor de komende jaren zal er wel regulier onderhoud moeten plaats vinden, maar groot onderhoud is de komende jaren niet te verwachten.

Financiële situatie
Doordat de rente vermoedelijk steeds op een laag peil blijft is de opbrengst hiervan de komende jaren ook lager.
Verder zal door de vergrijzing van de gemeente en afname van het aantal leden de vrijwillige bijdrage aan de kerk geleidelijk afnemen.
Doordat de vaste kosten in de toekomst blijven stijgen en de inkomsten dalen zal de algemene reserve verder afnemen.
Voor de toekomst van de kerk in onze gemeente is dit een zorg waar we als gemeente steeds aandacht voor moeten hebben. Gedacht wordt aan belegging als alternatief voor vastzetten van geld.


DIACONAAT

De Bijbel inspireert mensen om te kiezen voor naastenliefde én gerechtigheid. Zo richt diaconaat zich in het bijzonder op mensen die lijden onder onrecht, armoede en gebrek, ziekte, discriminatie, oorlog en geweld, zowel dichtbij als wereldwijd.
Het terrein waarop de diaconie werkzaam is, kan onderverdeeld worden in drie gebieden:

1. Diaconaat en gemeente
- aandacht en zorg voor elkaar (o.a. bloemengroet, attenties voor ouderen, realisatie kerkomroep.nl en oudere techniek op dit punt);
- aankondigen en uitleg over diaconale collectedoelen en inzamelen van de gaven tijdens de kerkdienst;
- voorbereiding en vaststellen collectedoelen en collecterooster voor het nieuwe jaar.

2. Diaconaat en samenleving
- mede verantwoordelijkheid dragen voor regionale (diaconale) projecten waaronder bijvoorbeeld: voedselbank Goes, noodfonds Raad van Kerken, stichting Leergeld, noodopvang Leger des Heils; 
- ondersteuning van plaatselijke werkgroepen en activiteiten (Terre des Hommes-markt, kindervakantieweek);
- opzetten van plaatselijke activiteiten zoals “‘s-Heer Hendrikskinderen gaat aan tafel” in het Heer Hendrikhuis en in de kerk films vertonen die door hun thematiek raken aan de boodschap van de kerk.

3. Werelddiaconaat
Rondom zending en werelddiaconaat werkt de Taakgroep Diaconie samen met de Zendingscommissie in onze gemeente. Activiteiten op dit gebied zijn:
- mede verantwoordelijkheid dragen voor wereldwijde projecten in het kader van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De uitvoering van deze projecten ligt in handen van Kerk in Actie;
- bieden van acute noodhulp in binnen- en buitenland  (extra collectes);
- mede ondersteunen van diaconaal project in de classis;
- verkoop zendingskalender door ZWO-commissie;
- diverse schrijfacties voor gevangenen.

Momenteel vervult de diaconie haar dienst aan de samenleving en de wereld met name door het beschikbaar stellen van gelden aan projecten in binnen- en buitenland. Een aandachtspunt blijft de gemeente meer bewust te maken van haar diaconale roeping en haar meer betrekken bij diaconale projecten.

Als gezegd onder 4: Het is moeilijk ambtsdragers te vinden in onze kleine gemeente. Met name de diaconie heeft hier last van. We hebben goede hoop dat samenwerking met andere gemeenten en een andere vergaderstructuur op dit punt verlichting zullen brengen.

In het verleden genoemde aandachtspunten die van belang blijven zijn:
- het betrekken van de gemeente bij het project in Sandema (Ghana) d.m.v. diverse activiteiten;
- het opzetten van jeugddiaconaat i.s.m. de jeugdkerk (ook hier valt aan samenwerking met omliggende gemeenten te denken);
- voortzetting maaltijdproject: “‘s-Heer Hendrikskinderen gaat aan tafel”;
- meer samenwerking met de zendingscommissie;
- meer gebruik maken van diverse communicatiemiddelen om acties (bij voorbeeld sponsoracties met jeugdkerk en/of school) bekend te maken, zowel binnen als buiten de gemeente (flyers, website, Vereniging Dorpsbelangen);
- organiseren van diaconale en/of zendingsdiensten.

JEUGDWERK

Zoals eerder aangegeven zijn er qua leeftijdsopbouw in onze gemeente weinig jonge kinderen. Dit is terug te zien in de deelname aan de activiteiten in het jeugdwerk.
Zo zijn er geen tot weinig kinderen die zondag gebruik maken van de crèche. De vraag komt naar voren of je dan wel crèche moet blijven aanbieden of dat je dit op aanvraag doet. Dat laatste werpt echter wel een drempel op waardoor ouders misschien wegblijven en gastkinderen voor een “dichte deur” staan.  Daarom is er een principiële keuze gemaakt om de crèche te continueren.

De kindernevendienst heeft te maken met een altijd kleine groep kinderen van uiteenlopende leeftijden. Daarom is het soms moeilijk om iets aan te bieden wat álle kinderen aanspreekt. Ook dit is een punt van aandacht voor de komende jaren: Wat is een goede manier om zowel de jongere als de oudere kinderen aan te spreken?
Aan de kindernevendienst wordt inhoud gegeven op de volgende manieren:
- iedere zondag is er voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar kindernevendienst;
- iedere zondag is er crèche voor de jongste kinderen. Dit wordt verzorgd door de leidster van de kindernevendienst. Tijdens bijzondere diensten wordt een crèche medewerkster ingeroosterd;
-twee keer per jaar wordt er gewerkt volgens een project: een Veertigdagenproject en een Adventsproject. De andere zondagen wordt er gebruik gemaakt van de methode Kind op zondag (en soms van een andere methode, zoals Bonnefooi of Vertel ’t maar).
- daarnaast wordt het belang gezien van een dienst in samenwerking met de school (eens per een of twee jaar – liever eens per jaar natuurlijk).
De jeugdkerk is momenteel een bloeiende activiteit waaraan per jaar een wisselend aantal jongeren deelnemen. Zij zijn enthousiast over het Ghanaproject en willen zich hier in de komende jaren voor inzetten. Ooit hebben een aantal jongeren aangegeven graag een eigen webpagina te willen maken. Dit is iets om verder uit te werken
De catecheses voor kinderen en jongeren worden in samenwerking met Goes door de predikanten gegeven. Er zijn drie leeftijdsgroepen: de basiscatechese (10-12 jaar), de catechese 12+ (12-14 jaar) en de catechese 15+ (15-18 jaar). De laatste jaren is de belangstelling hiervoor minimaal.PUBLICITEIT  EN COMMUNICATIE

Dit is sinds enkele jaren een nieuw aandachtsgebied.
Inmiddels is er een goed functionerende website. Verder geldt algemeen wat hierboven voor de diaconie gezegd werd: we kunnen meer gebruik maken van diverse communicatiemiddelen om activiteiten bekend te maken, zowel binnen als buiten de gemeente (flyers, website, Vereniging Dorpsbelangen);

6. CONCLUSIE EN NAWOORD.

Als kernpunten van het beleid in de komende jaren kiezen we voor handhaving van het peil (frequentie, intensiteit) van eredienst, pastoraat en diaconaat, binnen het in 2009 geformuleerde kader van twee hoofdlijnen (zie onder 3). We streven naar een slimme organisatie (zie onder 4), die ook op het punt van jeugdwerk zowel verlichting geeft als nieuwe deuren opent.


Tot besluit: In het evangelie van Lucas vinden we het verhaal over Maria en Martha (Lucas 10: 38-42). Martha bekommert zich om de gasten. Maria gaat aan de voeten van de Heer zitten en luistert naar zijn woorden. Martha wordt zozeer in beslag genomen door de zorg voor haar gasten dat zij eraan onderdoor dreigt te gaan. Jezus ontfermt zich over haar en richt haar blik op Maria. Maria en Martha, twee vrouwen die we niet tegen elkaar moeten uitspelen; ze vullen elkaar juist aan. Zij symboliseren twee wijzen van geloven: bidden en werken. Het gaat erom dat die twee elkaar in evenwicht houden. Dat beide vrouwen onze gemeente in de komende jaren inspireren mogen!

 
terug
 
 
-
meer
 
-
 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.