PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
De Peperbus De Peperbus
Protestantse Gemeente ’s Heer Hendrikskinderen


 
 
  
 De Peperbus
 
  
Contactblad van de Protestantse Gemeente
te
‘s-Heer Hendrikskinderen
  
 
 
Inhoud

Voorwoord

Pastoraat

Kerkomroep

Diaconaat

Taakgroep kerkrentmeesters
 
Adressen

Rekeningnummers
 

Voorwoord
Al is onze Protestantse Gemeente ’s-Heer Hendrikskinderen niet groot, de betrokkenheid van de leden is dat wel. Zowel in de zorg voor elkaar als in de inzet van de vele vrijwilligers komt dat tot uiting. De samenhang in de gemeenschap en de altijd doorgaande lofzang in de wekelijkse eredienst zijn daardoor velen tot steun. Lastig blijft de bemensing van de kerkenraad, vooral van de diaconie. Maar door flexibiliteit en door het systeem van taakgroepen pakt dat niet dramatisch uit. Natuurlijk blijven we wel hopen op nieuwe ambtsdragers. Het jaar 2017 stond voor het dorp in het teken van “750 jaar ’s-Heer Hendrikskinderen”. De kerk sprak haar woordje mee: als gastvrouw voor een avond over de historie van de kerkdienst en als achtergrond voor het afsluitend toneelspektakel begin juli, waaraan ook gemeenteleden hun bijdrage leverden. Bijzonder was verder de  doop, op 4 mei, van het Dr. Jan Koopmanspad. Jan Koopmans was predikant in het dorp van 1931-1938 en speelde later een rol in het verzet, tot een verdwaalde kogel een eind aan zijn leven maakte. Als theoloog had hij zich onder meer ingezet voor verbetering van het niveau van de prediking. Naar de met hem bevriende gereformeerde predikant W.H. van de Vegt van Goes werd eerder het plein bij de Vredeskerk vernoemd.
Bewust van het verleden en van de opdracht die daarin ligt, maar zonder grote woorden, met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Dat is in één zin zoals onze gemeente is en zoals we het komende jaar willen beleven.


Erediensten
Behalve de diensten van Woord en gebed en de avondmaalsdiensten zal er gewoontegetrouw op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (24 november) een gedachtenisdienst voor de overledenen zijn. De werkgroep Eigen Diensten zal weer enkele diensten verzorgen. Uiteraard krijgen de grote feesten en veertigdagentijd en advent weer bijzondere aandacht. Voor kinderen in de lagere schoolleeftijd is er elke zondag (behalve in kerst- en zomervakantie) kindernevendienst. Maandelijks is er jeugdkerk voor de jongeren in de middelbare schoolleeftijd. Een paar maal per jaar is er op zondagmiddag Kliederkerk, afwisselend in Kloetinge en in ’s-Heer Hendrikskinderen: kinderen in de lagere schoolleeftijd en hun begeleiders zijn dan samen rond een thema bezig met een verhaal, muziek en vooral het maken van iets moois.

Catechese
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd wordt er catechese aangeboden in samenwerking met de Protestantste Gemeente te Goes. 

Kringwerk
Ook dit jaar is er groepswerk, verzorgd door de kerkelijk werkster. In de Bijbelgroep staan (op de tweede woensdag van de maand, 14.00 uur, in de consistoriekamer) teksten uit de Schrift centraal. Woord voor woord lezen we die, om dan te bespreken wat het bij ons losmaakt. Zo dicht met je neus op de tekst, ontdek je soms dat er andere dingen staan dan je aanvankelijk dacht. Door het vaker te doen kan er zelfs een nieuwe, frisse verhouding tot de bijbel groeien. Daarin moet de kerk het zoeken, zo gelooft uw predikant. In de Open Deurgroep (in beginsel op de laatste donderdag van de maand, 19.30 uur, in de consistoriekamer) nemen we als uitgangspunt telkens een aflevering van het oecumenisch maandblad Open Deur. Over allerlei aspecten van het leven kun je je dan uitspreken zoals het buiten de kerk maar zelden gebeurt.


Pastoraat
Het bezoekwerk wordt in onze gemeente verricht door de kerkelijk werker, de ouderlingen en de bezoekmedewerkers. De laatsten hebben een aantal vaste bezoekcontacten, de Kerkelijk werker en de ouderlingen gaan bij mensen op bezoek naar aanleiding van ziekte, overlijden, bijzondere jubilea. Er zijn echter ook bezoeken om nader kennis te maken en door te praten over de dingen des levens. Tevens worden nieuw ingekomenen bezocht. Een en ander wordt gecoördineerd in de Taakgroep Pastoraat. De bijeenkomsten van deze groep bevatten altijd ook een element van toerusting.
Als mensen prijs stellen op een bezoek, moeten ze dat in principe zelf kenbaar maken, rechtstreeks aan de ouderling, via een bezoekmedewerker of anderszins. En dan is er nog het jaarlijkse groot huisbezoek, tevens een gelegenheid om aan te geven of men prijs stelt op bezoek.

De wijk-/taakverdeling is voor het pastoraat:

Wijk 1 – 
- Oude Rijksweg - Nieuwe Rijksweg - Ter Lucht - Theuniswegeling - Frank van Borsselenstraat - Westeweg - Wissenkerkseweg

Wijk 2 - de predikant, bijgestaan door: 
- Den Omloop – Spanjaardstraat - Van Maelstedestraat

Vacant: - Te Werfstraat - Heer Wissestraat - Velluweweg

 - Sinoutskerkseweg - Philips de Goedestraat - Ada van Hollandstraat

Wijk 3 – Vacant
- Jacoba van Beierenstraat - Zwanenburg - Jan van Brabantstraat - Jan van Renessestraat -Ruychrokstraat - Plein - Jan van Tourainestraat - Floris de Voogdstraat - alle adressen in Goes

Leeftijdgroep 25-45 jaar – 


Kerkomroep
De kerkdiensten zijn digitaal voor iedereen te beluisteren via www.kerkomroep.nl (aanklikken: Protestantse gemeente te ’s-Heer Hendrikskinderen).
Op de website van onze gemeente (www.pg-hhk.nl) aanklikken: “kalender-kerkdiensten”, dan vindt u de liturgie voor de desbetreffende zondag.
Voor diegene die geen internet hebben, kan de Diaconie zorgen voor een andere oplossing zodat u toch "verbonden blijft" en de diensten kan mee beleven.


Diaconaat / Taakgroep Diaconie

Het beheren en beschikbaar stellen van de diaconale gelden is één van de belangrijkste taken van de diaconie. Deze gelden worden verkregen vanuit de collecten tijdens de erediensten, uit renten van gelden die voor kortere of langere termijn zijn uitgezet en uit inkomsten van verpachting van land.
De Diaconie verzorgt de wekelijkse bloemengroet vanuit de eredienst naar gemeenteleden in situaties van ziekte, rouw, trouw en dergelijke. Dit in samenwerking met de groep vaste vrijwilligers die de bloemen bezorgt. Met Kerst en Pasen is er extra aandacht voor de ouderen in onze gemeente in de vorm van een attentie.

De Diaconie ondersteunt al een aantal jaren stichting Onyame, die wordt geleid door de Zeeuwse Marleen van Asselt. Marleen heeft zelf vele jaren gewoond en gewerkt in Ghana voor de stichting Onyame. Stichting Onyame streeft meerdere doelen na.
Enerzijds heeft Onyame als doel de mensen in Ghana die onder de armoedegrens leven mondiger en sterker te maken, zodat ze op eigen krachten een beter bestaan kunnen leiden. Daar kan van alles onder vallen, zoals gezondheidszorg (met name preventief), scholing, microkrediet, landbouw, etc.
Anderzijds heeft de stichting als doel de mensen in Europa bewust te maken van en te betrekken bij ontwikkelingswerk.
Het Ghanese woord Onyame betekent: God en het symbool dat de stichting als logo heeft, staat voor de alom aanwezigheid van God. De stichting is opgericht en werkt vanuit de overtuiging dat God overal is en ons aanmoedigt samen aan een betere wereld te werken. Dit verklaart de keuze voor de naam. Er is een kliniek opgericht en er wordt medische hulp verleend.
U kunt stichting Onyame en Marleen ook volgen via Facebook. Marleen woont nu met haar gezin in Nederland (Heinkenszand) omdat hun kinderen in Nederland voortgezet onderwijs volgen. Een paar keer per jaar reist zij naar Ghana om de projecten te bezoeken. 

In samenwerking met De Vereniging Dorpsbelangen en de beheerster van het Heer Hendrikhuis is sinds september 2009 gestart met “’s HEER HENDRIKSKINDEREN GAAT AAN TAFEL”. Eén maal per 6 weken wordt door vrijwilligers een maaltijd bereid in het Heer Hendrikhuis. Inwoners van het dorp kunnen zich hiervoor aanmelden. Er kunnen 40 personen per keer deelnemen aan de maaltijd. De belangstelling voor deze activiteit is boven verwachting, want iedere keer is er een wachtlijst voor deelnemers.

Tijdens de 40-dagentijd wordt ieder jaar bijzondere aandacht gevraagd voor een project van Kerk in Actie. Iedere zondag wordt een project toegelicht (soms met een korte beamer-presentatie). Mede hierdoor en het uitdelen van folders met uitleg over de verschillende doelen, zorgen er voor dat deze collectes en de spaardoosjes vaak een mooi resultaat opleveren.

Op de zondagen waarop avondmaal gevierd wordt, collecteren we voor het project van Els van Teylingen. Zij woont en werkt in Oeganda en runt in Soroti twee kinderopvanghuizen met de Nederlandse naam Schuilplaats van Vrede en Hoop. Samen met vele vrijwilligers en lokaal personeel worden kinderen verzorgd die besmet zijn met het aids virus.

Rondom bid- en dankdag organiseert (tijdelijk stopgezet) de Diaconie al een aantal jaren een filmavond. Iedereen die belangstelling heeft, is welkom. Omdat er een beamer in de kerk is, kunnen we films in de kerk vertonen. Gemiddeld komen er zo’n 40 personen naar deze avonden.

Als Diaconie zijn we ook betrokken bij het Classicale projecten van Kerk in Actie in de classis Goes. De Classicale ZWO-commissie gaat nieuwe projecten kiezen om deze weer voor een aantal jaar te ondersteunen. Het is nog niet precies bekend welke projecten dit gaan worden. Tijdens de bijeenkomsten van de classicale ZWO-commissies zullen er weer presentaties worden verzorgd van de nieuwe projecten, zodat alle diaconieën en leden van ZWO-commissies goed geïnformeerd zijn over de inhoud van de verschillende projecten.

De Diaconie  participeert onder meer in het Diaconaal Platform Goes e.o.   De mensen die onder de armoedegrens moeten leven, kunnen een beroep doen op het noodfonds. We ondersteunen ook financieel de voedselpakkettenactie die jaarlijks rond Pasen en Kerst wordt georganiseerd door het Leger des Heils.

Tweemaal per jaar wordt de vergadering van het Diaconaal Werkverband Noord en Zuid-Beveland bijgewoond. Dit is een overleg van alle diaconieën in de regio. Op deze vergaderingen wordt een onderwerp behandeld, ideeën uitgewisseld of een spreker uitgenodigd.

De taakgroep bestaat nu uit de volgende leden:
Lia Verburg, Jo Vanhommerig, en Martin van den Boomgaard


Taakgroep kerkrentmeesters
 
 Voorzitter  
 Pennigmeester  
 Secretaris  
 Lid  vacant

Overzicht lidmaten:
   Januari   Maart 
 Belijdende leden    
 Doopleden    
 Overige leden       
     
 Totaal    

Groot onderhoud kerkgebouw
Omdat het kerkgebouw een monument is, wordt ieder jaar een inspectie uitgevoerd.
Deze inspectie wordt verricht door de Monumentenwacht Zeeland.
Zij maken van hun bevindingen een inspectierapport.
Dit inspectierapport is het uitgangspunt voor te nemen onderhoudsmaatregelingen.Adressen
Website
http://www.pg-hhk.nl

Kerkgebouw
Plein 1
4472 AT ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-233098

Postadres
Protestantse gemeente te ‘s-Heer Hendrikskinderen
Plein 1
4472 AT ’s-Heer Hendrikskinderen

Koster
Vacature (wordt waargenomen door meerdere personen)

Kerkelijk werker
Mw. Mathilde Meulensteen


Kerkenraad:

Ouderlingen

Diakenen / Taakgroep Diaconie

Ouderlingen-kerkrentmeester

Kerkrentmeester

Notuliste kerkenraad

Preekvoorziening

Leden Taakgroep Diakonie

Leden Taakgroep Kerkrentmeester

Leden Taakgroep Pastoraat / bezoekers 75+  

Administrateur college van Kerkrentmeesters

Ledenadministratie

Zendingscommissie

Toewijzing van de wekelijkse bloemengroet wordt gedaan door de ouderling i.o.m. kerkelijk werker  

Coördinatie bloemencomité 75+


Coördinatie koffiedrinken na de dienst

Contactpersoon crèche

Contactpersoon kindernevendienst

Contactpersonen jeugdkerk

Contactpersoon catechisatie

Contactpersoon kringenwerk

Contactpersoon 18+ groep

Contactpersoon Taakgroep Erediensten

Contactpersoon Werkgroep Eigen Diensten

Productie liturgieën

Organisten

Inleveradres kopij Kerkblad “Op Weg”
E-mail: ow@zeelandnet.nl
O.v.v. Kopij HHK

Alle wijzigingen t.b.v. de website doorgeven aan:

KerkbladbezorgingRekeningnummers

Diaconie
IBAN:
NL27ABNA0488538149

Kerkrentmeesters
IBAN:
NL98RABO0320536440

Collectemunten
IBAN:
NL54RABO0321330692
terug
 
 
-
meer
 
-
 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.