PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
De diaconie - wat is dat? De diaconie - wat is dat?
De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. Als het vooral om hulp op materieel en maatschappelijk gebied gaat, noemen we dit in de kerk: diaconaal werk.

Bij noodsituaties (schulden, armoede, afhankelijkheid van hulpverlening) kan de diaconie bijspringen, binnen en buiten de kring van kerkleden. Dat gebeurt uiterst vertrouwelijk en zonder een sfeer van liefdadigheid. Wie om hulp vraagt, moet meestal een drempel over, dat zal altijd blijven. Maar de diaconie wil er alles aan doen om deze drempel zo laag mogelijk te maken. Vertrouwelijkheid staat daarbij voorop.

Naast deze taak op plaatselijk niveau worden doelen ondersteund die worden aangedragen door Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie) en doelen in de regio. We volgen het collecterooster van Kerk in Actie en bij noodsituaties collecteren we daarvoor. In het verleden bijvoorbeeld voor hulp aan Syrië, Zuid-Soedan en Oekraïne.
 
Al een aantal jaren ondersteunen we Stichting Onyame in Ghana, met een toegezegd vast bedrag per jaar. We sponsoren 4 kinderen die wonen in een weeshuis in Sandema, een dorpje in het noorden van Ghana. Van het sponsorgeld worden o.a. schoolgeld, kleding, zorgverzekering en voedsel betaald voor de kinderen. Inmiddels is het weeshuis ommuurd en op het eigen stukje grond verbouwt men groente en houden ze enkele geiten.
 
De voedselbank De Bevelanden in Goes wordt middels collectes ondersteund en 1x per jaar zamelen we voedsel in.
 
Sommige activiteiten van de diaconie zijn meer gericht op versterking en verdieping van de relaties in het dorp. Zo is de diaconie betrokken bij het maaltijdproject  “s Heer Hendrikskinderen gaat aan tafel” in het Heer Hendrikhuis. Zes keer per jaar wordt door vrijwilligers gekookt en kan iedereen van het dorp tegen een geringe vergoeding deelnemen aan de maaltijd. Gemiddeld zijn er 45 deelnemers. Rondom bid- en dankdag wordt er door de diaconie een filmavond georganiseerd in de kerk. Een flyer wordt huis aan huis verspreid en een aankondiging wordt in het kerkblad geplaatst. We zoeken (en vonden tot nu toe altijd) films met diepgang.
 
Andere activiteiten zijn meer verbonden met de eredienst. Door het jaar heen is de diaconie betrokken bij de Startzondag, Vredeszondag, Israëlzondag, 40-dagentijd, Advents- en Kersttijd. We nemen deel aan de Paasgroetenactie voor gedetineerden in binnen/buitenland. Wekelijks verzorgt de diaconie, in overleg met de predikant, de bloemengroet en met Kerst en Pasen zijn er attenties voor de 75+ gemeenteleden.
 
Wie doen het? En wie betaalt het?
De mensen die dit werk uitvoeren worden diakenen genoemd.
In onze gemeente functioneert een Taakgroep Diaconie, bestaande uit 3 leden. Ieder in de taakgroep heeft zijn eigen functie en samen bepalen we het beleidsplan. De diakenen maken tevens deel uit van de kerkenraad, het bestuur van de kerk.
Eén van de hoofdtaken van de Taakgroep Diaconie is: het beheren en beschikbaar stellen van diaconale gelden. Deze worden verkregen vanuit de collecten tijdens de erediensten, uit rente van gelden die voor korte of langere tijd zijn uitgezet en uit inkomsten van verhuur van volkstuinen en verpachting van land.
De jaarrekening en begroting worden jaarlijks gemaakt en bekendgemaakt. De diaconie moet daarbij voldoen aan de wettelijke regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI), zodat giften desgewenst aftrekbaar zijn voor de belasting.
 
Contacten met andere kerkelijke instellingen.
Tot de externe contacten van de diaconie behoren o.a. het bezoeken van
- de vergaderingen van het Diaconaal Platform Goes e.o. 
- vergaderingen van het Diaconaal werkverband Noord en Zuid Beveland  
- zgn. ‘inspiratiebeurzen’ en de landelijke diaconale dag in Utrecht.
 - vergaderingen van de Classicale ZWO-commissie (2x per jaar. ZWO staat voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp.)
terug
 
 
Introductie Mw. Mathilde Meulensteen als Kerkelijk Werker in onze gemeente
meer
 
-
 

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.