PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
De Peperbus De Peperbus
Protestantse Gemeente ’s Heer Hendrikskinderen


 
 
  
 De Peperbus
 
  
Contactblad van de Protestantse Gemeente
te
‘s-Heer Hendrikskinderen
  
 
 
Inhoud

Voorwoord

Predikant
  Erediensten
  Catechese
  Kringwerk

Pastoraat

Kerkomroep

Diaconaat

Taakgroep kerkrentmeesters
  Overzicht lidmaten
  Groot onderhoud kerkgebouw

Adressen

Rekeningnummers
 

Voorwoord
Al is onze Protestantse Gemeente ’s-Heer Hendrikskinderen niet groot, de betrokkenheid van de leden is dat wel. Zowel in de zorg voor elkaar als in de inzet van de vele vrijwilligers komt dat tot uiting. De samenhang in de gemeenschap en de altijd doorgaande lofzang in de wekelijkse eredienst zijn daardoor velen tot steun. Lastig blijft de bemensing van de kerkenraad, vooral van de diaconie. Maar door flexibiliteit en door het systeem van taakgroepen pakt dat niet dramatisch uit. Natuurlijk blijven we wel hopen op nieuwe ambtsdragers. Het jaar 2017 stond voor het dorp in het teken van “750 jaar ’s-Heer Hendrikskinderen”. De kerk sprak haar woordje mee: als gastvrouw voor een avond over de historie van de kerkdienst en als achtergrond voor het afsluitend toneelspektakel begin juli, waaraan ook gemeenteleden hun bijdrage leverden. Bijzonder was verder de  doop, op 4 mei, van het Dr. Jan Koopmanspad. Jan Koopmans was predikant in het dorp van 1931-1938 en speelde later een rol in het verzet, tot een verdwaalde kogel een eind aan zijn leven maakte. Als theoloog had hij zich onder meer ingezet voor verbetering van het niveau van de prediking. Naar de met hem bevriende gereformeerde predikant W.H. van de Vegt van Goes werd eerder het plein bij de Vredeskerk vernoemd.
Bewust van het verleden en van de opdracht die daarin ligt, maar zonder grote woorden, met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Dat is in één zin zoals onze gemeente is en zoals we het komende jaar willen beleven.


Predikant
Erediensten
Behalve de diensten van Woord en gebed en de avondmaalsdiensten zal er gewoontegetrouw op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (24 november) een gedachtenisdienst voor de overledenen zijn. De werkgroep Eigen Diensten zal weer enkele diensten verzorgen. Uiteraard krijgen de grote feesten en veertigdagentijd en advent weer bijzondere aandacht. Voor kinderen in de lagere schoolleeftijd is er elke zondag (behalve in kerst- en zomervakantie) kindernevendienst. Maandelijks is er jeugdkerk voor de jongeren in de middelbare schoolleeftijd. Een paar maal per jaar is er op zondagmiddag Kliederkerk, afwisselend in Kloetinge en in ’s-Heer Hendrikskinderen: kinderen in de lagere schoolleeftijd en hun begeleiders zijn dan samen rond een thema bezig met een verhaal, muziek en vooral het maken van iets moois.

Catechese
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd wordt er catechese aangeboden in samenwerking met de Protestantste Gemeente te Goes. 

Kringwerk
Ook dit jaar is er groepswerk, verzorgd door de predikant. In de Bijbelgroep staan (op de tweede woensdag van de maand, 14.00 uur, in de consistoriekamer) teksten uit de Schrift centraal. Woord voor woord lezen we die, om dan te bespreken wat het bij ons losmaakt. Zo dicht met je neus op de tekst, ontdek je soms dat er andere dingen staan dan je aanvankelijk dacht. Door het vaker te doen kan er zelfs een nieuwe, frisse verhouding tot de bijbel groeien. Daarin moet de kerk het zoeken, zo gelooft uw predikant. In de Open Deurgroep (in beginsel op de laatste donderdag van de maand, 19.30 uur, in de consistoriekamer) nemen we als uitgangspunt telkens een aflevering van het oecumenisch maandblad Open Deur. Over allerlei aspecten van het leven kun je je dan uitspreken zoals het buiten de kerk maar zelden gebeurt.


Pastoraat
Het bezoekwerk wordt in onze gemeente verricht door de predikant, de ouderlingen en de bezoekmedewerkers. De laatsten hebben een aantal vaste bezoekcontacten, de predikant en de ouderlingen gaan bij mensen op bezoek naar aanleiding van ziekte, overlijden, bijzondere jubilea. Er zijn echter ook bezoeken om nader kennis te maken en door te praten over de dingen des levens. Tevens worden nieuw ingekomenen bezocht. Een en ander wordt gecoördineerd in de Taakgroep Pastoraat. De bijeenkomsten van deze groep bevatten altijd ook een element van toerusting.
Als mensen prijs stellen op een bezoek, moeten ze dat in principe zelf kenbaar maken, rechtstreeks aan de predikant of ouderling, via een bezoekmedewerker of anderszins. En dan is er nog het jaarlijkse groot huisbezoek, tevens een gelegenheid om aan te geven of men prijs stelt op bezoek.

De wijk-/taakverdeling is voor het pastoraat:

Wijk 1 – Mw. Nelly Dominicus
- Oude Rijksweg - Nieuwe Rijksweg - Ter Lucht - Theuniswegeling - Frank van Borsselenstraat - Westeweg - Wissenkerkseweg

Wijk 2 - de predikant, bijgestaan door: Mw. Rie van Kleunen:
- Den Omloop – Spanjaardstraat - Van Maelstedestraat

Dhr. Kees van Sabben: - Te Werfstraat - Heer Wissestraat - Velluweweg

Mw. Conny Vos: - Sinoutskerkseweg - Philips de Goedestraat - Ada van Hollandstraat

Wijk 3 – Mw. Elly Monteny
- Jacoba van Beierenstraat - Zwanenburg - Jan van Brabantstraat - Jan van Renessestraat -Ruychrokstraat - Plein - Jan van Tourainestraat - Floris de Voogdstraat - alle adressen in Goes

Leeftijdgroep 25-45 jaar – Mw. Cora van der Peijl


Kerkomroep
De kerkdiensten zijn digitaal voor iedereen te beluisteren via www.kerkomroep.nl (aanklikken: Protestantse gemeente te ’s-Heer Hendrikskinderen).
Op de website van onze gemeente (www.pg-hhk.nl) aanklikken: “kalender-kerkdiensten”, dan vindt u de liturgie voor de desbetreffende zondag.
Voor diegene die geen internet hebben, kan de Diaconie zorgen voor een andere oplossing zodat u toch "verbonden blijft" en de diensten kan mee beleven.


Diaconaat
Het beheren en beschikbaar stellen van de diaconale gelden is één van de belangrijkste taken van de diaconie. Deze gelden worden verkregen vanuit de collecten tijdens de erediensten, uit renten van gelden die voor kortere of langere termijn zijn uitgezet en uit inkomsten van verpachting van land.
De diaconie verzorgt de wekelijkse bloemengroet vanuit de eredienst naar gemeenteleden in situaties van ziekte, rouw, trouw en dergelijke. Dit in samenwerking met de groep vaste vrijwilligers die de bloemen bezorgt. Met Kerst en Pasen is er extra aandacht voor de ouderen in onze gemeente in de vorm van een attentie.

De diaconie ondersteunt al een aantal jaren stichting Onyame, die wordt geleid door de Zeeuwse Marleen van Asselt. Marleen en haar man Huub van Iwaarden hebben vele jaren gewoond en gewerkt in Ghana voor de stichting Onyame. Stichting Onyame streeft meerdere doelen na.
Enerzijds heeft Onyame als doel de mensen in Ghana die onder de armoedegrens leven mondiger en sterker te maken, zodat ze op eigen krachten een beter bestaan kunnen leiden. Daar kan van alles onder vallen, zoals gezondheidszorg (met name preventief), scholing, microkrediet, landbouw, etc.
Anderzijds heeft de stichting als doel de mensen in Europa bewust te maken van en te betrekken bij ontwikkelingswerk.
Het Ghanese woord Onyame betekent: God en het symbool dat de stichting als logo heeft, staat voor de alom aanwezigheid van God. De stichting is opgericht en werkt vanuit de overtuiging dat God overal is en ons aanmoedigt samen aan een betere wereld te werken. Dit verklaart de keuze voor de naam. Er is een kliniek opgericht en er wordt medische hulp verleend.
U kunt stichting Onyame en Marleen ook volgen via Facebook. Marleen woont nu met haar gezin in Nederland (Heinkenszand) omdat hun kinderen in Nederland voortgezet onderwijs volgen. Een paar keer per jaar reist zij naar Ghana om de projecten te bezoeken. De jeugdkerk is betrokken bij dit project. Ze onderhouden geregeld contact met Marleen via facebook en het versturen van e-mails.

In samenwerking met De Vereniging Dorpsbelangen en de beheerster van het Heer Hendrikhuis zijn we in september 2009 gestart met “’s HEER HENDRIKSKINDEREN GAAT AAN TAFEL”. Eén maal per 6 weken wordt door vrijwilligers een maaltijd bereid in het Heer Hendrikhuis. Inwoners van het dorp kunnen zich hiervoor aanmelden. Er kunnen 40 personen per keer deelnemen aan de maaltijd. De belangstelling voor deze activiteit is boven verwachting, want iedere keer is er een wachtlijst voor deelnemers.

Tijdens de 40-dagentijd wordt ieder jaar bijzondere aandacht gevraagd voor een project van Kerk in Actie. Iedere zondag wordt een project toegelicht met een korte beamer-presentatie. Mede hierdoor en het uitdelen van folders met uitleg over de verschillende doelen, zorgen er voor dat deze collectes en de spaardoosjes vaak een mooi resultaat opleveren.

Op de zondagen waarop avondmaal gevierd wordt, collecteren we voor het project van Els van Teylingen. Zij woont en werkt in Oeganda en runt in Soroti twee kinderopvanghuizen met de Nederlandse naam Schuilplaats van Vrede en Hoop. Samen met vele vrijwilligers en lokaal personeel worden kinderen verzorgd die besmet zijn met het aids virus.

Rondom bid- en dankdag organiseert de diaconie al een aantal jaren een filmavond. Iedereen die belangstelling heeft, is welkom. Omdat er een beamer in de kerk is, kunnen we films in de kerk vertonen. Gemiddeld komen er zo’n 40 personen naar deze avonden.

Als diaconie zijn we ook betrokken bij het Classicale projecten van Kerk in Actie in de classis Goes. De Classicale ZWO-commissie gaat in 2017 twee nieuwe projecten kiezen om deze weer voor een aantal jaar te ondersteunen. Het is nog niet precies bekend welke projecten dit gaan worden. Tijdens de bijeenkomsten van de classicale ZWO-commissies zullen er weer presentaties worden verzorgd van de nieuwe projecten, zodat alle diaconieën en leden van ZWO-commissies goed geïnformeerd zijn over de inhoud van de verschillende projecten.

De diaconie  participeert onder meer in het Diaconaal Noodfonds van de Raad van Kerken Goes e.o.   De mensen die onder de armoedegrens moeten leven, kunnen een beroep doen op het noodfonds. We ondersteunen ook financieel de voedselpakkettenactie die jaarlijks rond Pasen en Kerst wordt georganiseerd door het Leger des Heils.

Tweemaal per jaar wordt de vergadering van het Diaconaal Werkverband Noord en Zuid-Beveland bijgewoond. Dit is een overleg van alle diaconieën in de regio. Op deze vergaderingen wordt een onderwerp behandeld, ideeën uitgewisseld of een spreker uitgenodigd.
De diakenen bezoeken, indien mogelijk jaarlijks de landelijke Diaconale Dag in Utrecht.

De taakgroep bestaat nu uit de volgende leden:
Martin van den Boomgaard, Jo Vanhommerig, Adri Danker, Lia Verburg en Madeleine Dekker.


Taakgroep kerkrentmeesters
 
 Voorzitter  Henk Baas
 Pennigmeester  Hans Pikaar
 Secretaris  Adrie Louwerse
 Lid  Jan van Boven

Overzicht lidmaten:
   Januari 2016  Maart 2017
 Belijdende leden  157  149
 Doopleden  184  179
 Overige leden    53    51
     
 Totaal  397  379

Groot onderhoud kerkgebouw
Omdat het kerkgebouw een monument is, wordt ieder jaar een inspectie uitgevoerd.
Deze inspectie wordt verricht door de Monumentenwacht Zeeland.
Zij maken van hun bevindingen een inspectierapport.
Dit inspectierapport is het uitgangspunt voor te nemen onderhoudsmaatregelingen.

In 2012 is een 6-jarig onderhoudsplan opgesteld ten behoeve van een subsidie-aanvraag (Brim subsidie).
Dit plan bevat in grote lijnen:
- Inspectie daken
- Onderhoud metsel-en voegwerk
- Onderhoud goten en vangbakken
- Inspectie interieur
- Onderhoud raamdorpels

Bovengenoemde werkzaamheden zullen tussen 2013 en 2018 plaatsvinden.
In 2016 zijn de goten schoongemaakt en nieuwe brandblussers geplaatst.


Adressen
Website
http://www.pg-hhk.nl

Kerkgebouw
Plein 1
4472 AT ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-233098

Postadres
Protestantse gemeente te ‘s-Heer Hendrikskinderen
Postbus 2107
4460 MC Goes

Koster
Vacature

Predikant
Ds.Max Staudt
Floris de Voogdstraat 5
4472 BR 's-Heer Hendrikskinderen
T. 0113 268840 M. 06 34036804
E-mail: maxstaudt@kpnmail.nl

Kerkenraad:

Ouderlingen
Mw. Cora van der Peijl
(Voorzitter kerkenraad)
Jacoba van Beierenstraat 16
4472 BC ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel: 06-30299322
E-mail: corapeijl@hotmail.com

Mw. Elly Monteny
Otto van Deventerstraat 9
4472 BP ‘s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113 -215571
E-mail: ellymonteny@zeelandnet.nl

Mw. Nelly Dominicus
Hollandiaplein 64 4461 GT Goes
Tel: 0113-228964
E-mail: dminnaard@zeelandnet.nl

Hr. Martijn van Sabben
Oude Rijksweg 28/b
4472 AH 's-Heer Hendrikskinderen
tel: 06- 
E-mail:martijn@vsabben.nl

Diakenen
Mw. Madeleine Cijsouw-Dekker
Jacoba van Beierenstraat 37
4472 BA ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel: 0113-233240
E-mail: madeleinedekker@hotmail.com

Vacature

Ouderlingen-kerkrentmeester
Dhr. Henk Baas
Oude Rijksweg 41
4472 AE ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113- 213799
E-mail: henkenaddiebaas@live.nl

Kerkrentmeester
Dhr. Hans Pikaar
Jan van Renessestraat 2
4472 BK ‘s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-213989
E-mail: hpikaar@zeelandnet.nl

Notuliste kerkenraad


Preekvoorziening
Dhr. Martin van den Boomgaard
Hollandiaplein 75
4461 GT Goes
Tel. 0113-213014
E-mail boomg038@planet.nl

Leden Taakgroep Diakonie
Mw. Lia Verburg
Jan van Tourainestraat 16
4472 BJ ‘s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-233775
E-mail: raine@zeelandnet.nl

Mw. Madeleine Cijsouw-Dekker (voorzitter/diaken/scriba)
Jacoba van Beierenstraat 37
4472 BA ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel: 0113-233240
E-mail: madeleinedekker@hotmail.com

Dhr. Martin van den Boomgaard (penningmeester)
Hollandiaplein 75
4461 GT Goes
Tel. 0113-213014
E-mail boomg038@planet.nl

Dhr. Jo Vanhommerig (secretaris)
Jacoba van Beierenstraat 38
4472 BD ‘s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-220187
E-mail: jvanhom@zeelandnet.nl

Mw. Adri Danker
Ada van Hollandstraat 3
4472 BL ‘s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-228724
E-mail: wadanker@zeelandnet.nl

Leden Taakgroep Kerkrentmeester
Dhr. Henk Baas (voorzitter/ouderling/kerkrentmeester)
Oude Rijksweg 41
4472 AE `s Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-213799
E-mail: henkenaddiebaas@live.nl

Dhr. Hans Pikaar (penningmeester )
Jan van Renessestraat 2
4472 BK `s Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-213989
E-mail : hpikaar@zeelandnet.nl

Dhr. Adrie Louwerse (secretaris )
Jacoba van Beierensraat 20
4472 BC `s Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-212436
E-mail : aclouw@zeelandnet.nl

Dhr. Jan van Boven
Sinoutskerkseweg 8
4472 AJ ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-212278
E-mail: jvanboven@zeelandnet.nl

Leden Taakgroep Pastoraat
Ds. Max Staudt
Floris de Voogdstraat 5
4472 BR ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 06-34036804
maxstaudt@kpnmail.nl

Mw. Bertha v.d. Boomgaard
Hollandiaplein 75
4461 GT Goes
Tel. 0113-213014
boomg038@planet.nl

Mw. Tineke Dagevos
Frank van Borsselenstraat 18
4472 AZ ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-231262
T.Dagevos@kpnplanet.nl 

Mw. Adrie Danker
Ada van Hollandstraat 3
4472 BL ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-228724
wadanker@zeelandnet.nl

Mw. Nel Goud
Ruychrockstraat 6
4472 AW ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-231095

Mw. Conny Louwerse
Jacoba van Beierenstraat 20
4472 BC ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-212436
aclouw@zeelandnet.nl

Mw. Nelly Dominicus
Hollandiaplein 64
4461 GT Goes
Tel. 0113-228964
dminnaard@zeelandnet.nl

Mw. Elly Monteny
Otto van Deventerstraat 9
4472 BP ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-215571
ellymonteny@zeelandnet.nl

Mw. Jannie Mosselman
Westsingel 80
4461 DN Goes
Tel. 0113-220016
pjmosselman@kpnplanet.nl

De heer Kees van Sabben
Floris de Voogdstraat 30
4472 BS ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-214295
cjvansabben@hetnet.nl

Mw. Conny Vos
Filips de Goedestraat 2
4472 BM ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-220722
jucomeja@zeelandnet.nl

Mw. Rie van Kleunen
Den Omloop 26
4472 AM ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-215521
mclvank@zeelandnet.nl

Administrateur college van Kerkrentmeesters
Dhr. Bram Wissekerke
Jan van Tourainestraat 23
4472 BJ ‘s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-216951
E-mail: acwissekerke@zeelandnet.nl

Ledenadministratie
Dhr. Henk Baas
Ouderijksweg 41
4472AE ’s-Heer Hendrikskinderen
0113-213799
E-mail: henkenaddiebaas@live.nl

Zendingscommissie
Mw. Jannie Vanhommerig
Jacoba van Beierenstraat 38
4472 BD ‘s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-220187
E-mail: jvanhom@zeelandnet.nl

Mw. Marijke Verschuur
O. van Deventerstraat 11
4472 BP ‘s-Heer Hendrikskinderen
E-mail: ambeve@t-mobilethuis.nl

Bezoekmedewerkers:
Mw. Bertha vd Boomgaard
Hollandiaplein 75
4461 GT Goes
Tel. 0113-213014
E-mail: boomg038@planet.nl

Mw. Adri Danker
Ada van Hollandstraat 3
4472 BL ‘s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-228724
E-mail: wadanker@zeelandnet.nl

Mw. Nel Goud
Ruijgrockstraat 6
4472 AW ‘s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-231095

Mw. Conny Louwerse
Jac. Van Beierenstraat 20
4472 BC ‘s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-212436
E-mail: aclouw@zeelandnet.nl

Mw. Gerry Wissekerke
Jan van Tourainestraat 23
4472 BJ ‘s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-216951
E-mail: gjwissekerke@zeelandnet.nl

Coördinatie bloemencomité 75+
Mw. Adri Danker
Ada van Hollandstraat 3
4472 BL ‘s-Heer Hendrikskinderen
Tel: 0113-228724
E-mail: wadanker@zeelandnet.nl

Coördinatie koffiedrinken na de dienst
Mw. Conny Louwerse
Jac. Van Beierenstraat 20
4472 BC ‘s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-212436
E-mail: aclouw@zeelandnet.nl

Contactpersoon crèche
Mw. Anne Lies Jongeneelen
Plein 6A
4472 AV ‘s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 06-46658651
E-mail: r.jongeneelen@hotmail.com

Contactpersoon kindernevendienst
Mw. Daniëlle Baas
Oude Rijksweg 28-a
4472AH ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 06-57082545
E-mail: daniëllebaas@live.nl

Contactpersonen jeugdkerk
Mw. Anja de Marco
Katseveerweg 1
4475 PB Wilhelminadorp
Tel. 0113-216065
E-mail: mariodemarco@hetnet.nl

Dhr. Ewout Suurmond
Plein 8
4472 AV ‘s_Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-226678
E-mail: info@relisound.nl

Contactpersoon catechisatie
Ds. Max Staudt
Floris de Voogdstraat 5
4472 BR 's-Heer Hendrikskinderen
T. 0113 268840 M. 06 34036804
E. maxstaudt@kpnmail.nl

Contactpersoon kringenwerk
Mw. Gerry Wissekerke
Jan van Tourainestraat 23
4472 BJ ‘s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-216951
E-mail: gjwissekerke@zeelandnet.nl

Contactpersoon 18+ groep
Ds. Max Staudt
Floris de Voogdstraat 5
4472 BR 's-Heer Hendrikskinderen
T. 0113 268840 M. 06 34036804
E-mail: maxstaudt@kpnmail.nl

Contactpersoon Taakgroep Erediensten
Mw. Ank Blaasse
Plein 14
4472 AV ’s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-223583
E-mail: ankblaasse@zeelandnet.nl

Contactpersoon Werkgroep Eigen Diensten
Mw. Corrie Coenradie
Velluweweg 15
4472 AK ‘s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-213280
E-mail: switihoso@zeelandnet.nl

Productie liturgieën
Mw. Corrie de Puijt
Troelstralaan 240
4463 XZ Goes
T 0113-223545
E pujaco4472@gmail.com

Organisten

Dhr. Bram Abrahamse
Tel. 0113-341967
Bram.abrahamse@hetnet.nl

Dhr. Bert Alderliesten
Tel 0113-612770
bert@alderliesten.com

Leonard Eversdijk
0113-341907
jaleo@zeelandnet.nl

Johan Huissen
06-51383279
jnhuissen@zeelandnet.nl

Pieter van der Leer
0118-578078
pvdleer@solcon.nl

Jan de Troije
0113-341088
jdt@zeelandnet.nlInleveradres kopij Kerkblad “Op Weg”
E-mail: ow@zeelandnet.nl
O.v.v. Kopij HHK

Website
Dhr. Martin van den Boomgaard
E-mail: boomg038@planet.nl 

Kerkbladbezorging
Mw. Conny Vos
Filips de Goedestraat 2
4472 BM ‘s-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-220722
E-mail: jucomeja@zeelandnet.nl


Rekeningnummers

Diaconie
IBAN:
NL27ABNA0488538149

Kerkrentmeesters
IBAN:
NL98RABO0320536440

Collectemunten
IBAN:
NL54RABO0321330692
terug
 
 
Nieuw

Belangrijke mededeling over de Kerkdiensten

en
De opname van het binnen brengen van de Paaskaars  
klik hierna op   meer
 
Agenda
 

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.